Nieuws en ontwikkelingen

Direct hulp nodig?

klik hier om een vraag te stellen of remote control aan te vragen.

Hulp op afstand Bel ons (0)88 033 45 55

De laatste tijd krijgen we regelmatig de melding dat klanten de volgende mail ontvangen. Deze mail wordt vanuit de persoon zelf verstuurd naar jezelf bijv. van support@youct.nl naar support@youct.nl.

Mocht je een mail ontvangen met de volgende tekst verwijder deze dan direct.
Hallo! Mijn bijnaam in darknet is bank98. Ik heb deze mailbox meer dan zes maanden geleden gehackt, heb ik je besturingssysteem geïnfecteerd met een virus (trojan) dat door mij is gemaakt en heb ik je lange tijd gevolgd. Overtuig uzelf (ik stuurde u dit bericht vanuit uw account). Zelfs als je het wachtwoord daarna hebt gewijzigd - het maakt niet uit, mijn virus heeft alle cachegegevens op je computer onderschept en automatisch opgeslagen toegang voor mij. Ik heb toegang tot al uw accounts, sociale netwerken, e-mail, browsegeschiedenis. Dienovereenkomstig heb ik de gegevens van al uw contacten, bestanden van uw computer, foto's en video's. Ik was het meest getroffen door de intieme inhoudssites die je af en toe bezoekt. Je hebt een heel wilde fantasie, ik zeg het je! Tijdens je tijdverdrijf en entertainment daar, nam ik een screenshot via de camera van je apparaat, synchroniserend met wat je aan het kijken was. O mijn God! Je bent zo grappig en opgewonden! Ik denk dat je niet wilt dat al je contacten deze bestanden krijgen, toch? Als je van dezelfde mening bent, dan denk ik dat 35p EURO een vrij redelijke prijs is om het vuil dat ik heb gemaakt te vernietigen. Stuur het bovenstaande bedrag op mijn BTC-portemonnee (bitcoin): 1PRUG1TrBWKLpvMJYfYXhZVSDagSySqXuz Zodra het bovenstaande bedrag is ontvangen, garandeer ik dat de gegevens worden verwijderd, ik heb het niet nodig. Anders krijgen deze bestanden en geschiedenis van het bezoeken van sites al uw contacten van uw apparaat. Ook zal ik iedereen uw contact toegang tot uw e-mail en toegangslogs sturen, ik heb het zorgvuldig bewaard! Sinds het lezen van deze brief heb je 48 uur! Nadat je dit bericht hebt gelezen, ontvang ik automatisch bericht dat je de brief hebt gezien. Ik hoop dat ik je een goede les heb geleerd. Wees niet zo nonchalant, bezoek alleen aan bewezen bronnen en voer je wachtwoorden nergens in! Succes!

Het verzoek om deze mail door te sturen binnen jullie organisatie zodat iedereen hiervan op de hoogte is.

*English Version*
We have recently received the message that customers receive the following e-mail. This mail is sent from the person to yourself eg from support@youct.nl to support@youct.nl.

If you receive an e-mail with the following text, delete it immediately.
Hey! My nickname in darknet is bank98. I hacked this mailbox more than six months ago, I infected your operating system with a virus (trojan) that was made by me and I followed you for a long time. Convince yourself (I sent you this message from your account). Even if you have changed the password after that - it does not matter, my virus has intercepted all cache data on your computer and automatically saved access for me. I have access to all your accounts, social networks, e-mail, browsing history. Accordingly, I have the details of all your contacts, files from your computer, photos and videos. I was most affected by the intimate content sites that you visit occasionally. You have a very wild fantasy, I tell you! During your pastime and entertainment there, I took a screenshot through the camera of your device, synchronizing with what you were watching. Oh my God! You are so funny and excited! I think you do not want all your contacts to get these files, right? If you are of the same opinion, then I think that 35p EURO is a fairly reasonable price to destroy the dirt that I have made. Please send the above amount to my BTC wallet (bitcoin): 1PRUG1TrBWKLpvMJYfYXhZVSDagSySqXuz Once the above amount has been received, I guarantee that the data will be deleted, I do not need it. Otherwise these files and history of visiting sites will get all your contacts from your device. I will also send everyone your contact access to your e-mail and access logs, I have kept it carefully! Since reading this letter you have 48 hours! After reading this message, I automatically receive a message that you have seen the letter. I hope I have taught you a good lesson. Do not be so nonchalant, just visit proven sources and do not enter your passwords anywhere! Good luck!

The request to forward this mail within your organization so that everyone is aware of this.